Všeobecné prodejní podmínky

Všeobecné prodejní podmínky

(dále jen „Podmínky“)

vydané společností LEROS, s.r.o. IČO: 614 65 810, se sídlem U Národní galerie 470, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29300 (dále jen „prodávající“):


 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) na byliny, bylinné produkty, bylinné léčivé čaje a jiné čaje, čajové směsi,  šťávy a sirupy, kosmetické produkty, kávu, veterinární bylinné směsi, med a jiné produkty vyráběné a distribuované prodávajícím (dále společně jen „zboží“) mezi prodávajícím a  (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.b2bleros.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Zákazníkem může být výlučně podnikatel, čili fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.3. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

 

 1. Uživatelský účet

2.1. Zákazník může objednávat zboží po registraci na webových stránkách a po schválením registrace ze strany LEROS, s.r.o.. Zákazník nemůže zboží objednávat, aniž by měl vytvořený uživatelský účet. Registrace spočívá ve vyplnění registračního formuláře, který obsahuje především tyto údaje:   

 • Název/ jméno zákazníka
 • IČ, DIČ
 • Sídlo
 • Adresa provozovny je-li odlišná od sídla
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem/emailovou adresou zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající si vyhrazuje právo neregistrovat zákazníka. O odmítnutí registrace prodávající zákazníka uvědomí zprávou na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Prodávající může zrušit uživatelský účet zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Podmínek).

2.5.      Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Prodávající zveřejňuje na webové stránce aktuální nabídku zboží, které si zákazník může zakoupit a nechat doručit.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Náklady spojené s balením zboží prodávající neúčtuje. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webové stránce, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

3.4. Zákazník objedná zboží vložením zboží do elektronického nákupního košíku na webové stránce. Do objednávkového formuláře se automaticky vyplňují adresní a identifikační údaje zákazníka uvedené při registraci. Místem plnění kupní smlouvy je adresa, příp. doručovací uvedená zákazníkem v registračním formuláři.

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Před zasláním objednávky zákazník "zaškrtnutím" prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto Podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3.7. Objednávka je závaznou nabídkou zákazníka na uzavření kupní smlouvy. Prodávající má povinnost neprodleně zákazníkovi přijetí objednávky potvrdit, a to na adresu elektronické pošty, kterou zákazník uvedl při registraci. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká mezi prodávajícím a zákazníkem smluvní vztah.

3.8. Minimální výše takto provedené objednávky je jedno velkoobchodní balení dané položky. Velikost velkoobchodního balení je uvedena u každé položky nabízeného zboží.

3.9. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu nebo Podmínky.

3.10. Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Kupní smlouva není přístupná třetím stranám.

 1. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží uvádí Prodávající v Ceníku platném v době uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;
- platební kartou přes internet;
- v hotovosti v podnikové prodejně při osobním převzetí

4.3. Společně s kupní cenou zboží je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, jsou-li uvedeny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn dodání zboží odepřít, pokud zákazník neuhradí kupní cenu zboží sjednaným způsobem.

4.7. Prodávající vystaví na cenu zboží k dodání na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4.8. Při nákupu prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách lze uplatnit slevu získanou prostřednictvím slevového kupónu. Takovou slevu může zákazník uplatnit zaškrtnutím políčka „mám slevový kód“ a uvedením slevového kódu do příslušné kolonky s názvem „slevový kód“. Zákazník může platnost slevového kódu ověřit kliknutím na tlačítko „ověřit“. Další podmínky pro uplatnění slev (včetně jejich časového a věcného omezení) jsou uvedeny v konkrétních informacích o jednotlivých slevách zveřejněných na webových stránkách, slevových kupónech nebo jiným vhodným způsobem. Sleva je poskytována koncovému zákazníkovi a není určena pro velkoobchodní nákupy. 

 1. 9. Prodávající má možnost poskytnout kupujícímu dodatečnou slevu závislou na ceně koupeného zboží za daný kalendářní rok.
 2. Podmínky slev a dárků k nákupu

5.1. Zákazníci mohou uplatnit různé slevy, které Prodávající nabízí a které lze uplatnit při nákupu zboží prostřednictvím e-shopu na jeho webových stránkách.

 5.2. Podmínky pro uplatnění slevy Prodávající uvede při nabídce slevy.

5.3. Při jedné objednávce zboží lze uplatnit pouze jeden slevový kód, resp. jednu slevu. Sleva není nároková a nemusí být zákazníkovi poskytnuta, pokud nesplní podmínky slevy stanovené Prodávajícím.

5.4. Prodávající poskytuje k vybraným produktům v určených časových obdobích dárek k nákupu. Produkty jsou označené „Dárek navíc“. Dárkem se rozumí produkt zdarma, např. krabička čaje. Při jejich nákupu zákazník v košíku vidí svůj dárek, popř. si může vybrat, který produkt ze tří obdrží zdarma ke své objednávce.

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží na místo určené zákazníkem v objednávce. V případě, že prodávající nebude moci splnit termín plnění, musí o tom zákazníka předem informovat.

6.2. Zákazník je povinen zboží v místě a termínu plnění kupní smlouvy převzít, popř. zajistit jinou osobu, která zboží převezme. Osobní převzetí zboží v podnikové prodejně je prodávajícím garantováno na 14 pracovních dní ode dne objednání. Pokud si zákazník zboží nepřevezme v dohodnuté době na dohodnutém místě, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

VII. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

7.2. Vady co do druhu, množství a jakosti zboží a obalů, které lze s vynaložením obvyklé péče zjistit při přejímce zboží je nutné reklamovat okamžitě při převzetí zboží, jinak zákazník ztrácí nároky z odpovědnosti za takové vady zboží.

7.3. Záruční lhůty zboží jsou uvedeny na jednotlivých výrobcích datem spotřeby.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího či na adrese elektronické pošty prodávajícího b2b@leros.cz.

7.5. Zákazník se zavazuje skladovat zboží dle podmínek uvedených na etiketách jednotlivých výrobků. Zboží nesmí být vystaveno ve výkladní skříni a při prodeji musí být chráněno před slunečním svitem. V případě porušení tohoto ustanovení nemá zákazník nároky z vad jakosti zboží.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho dodáním.

8.2. Zákazník není oprávněn jakkoli pozměňovat a doplňovat označení dodaného zboží.

8.3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.

8.4. Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jejím určením.

8.5. Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 1. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2021.

10.2. Prodávající je oprávněn tyto Podmínky a Ceník měnit a doplňovat, a to jednostranným oznámením (písemně, e-mailem nebo zveřejněním na webové stránce) nejméně 1 (jeden) měsíc před nabytím účinnosti změny. Objednávky učiněné před účinností změny Podmínek nebo Ceníku se řídí účinným zněním Podmínek a Ceníku.

10.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se právní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a pro řešení sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné soudy České republiky, jejichž místní příslušnost je určena dle sídla prodávajícího. Místně příslušným soudem pro řešení případných sporů vzniklých z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny Okresním soudem v Ostravě a tam, kde je dána příslušnost krajských soudů, Krajským soudem v Ostravě.

10.4. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


V Praze, dne 1. 9. 2021

 


LEROS, s.r.o.